Wetgeving
Wanneer in Nederland een bedrijf werknemers in dienst heeft of neemt, valt het bedrijf onder de verplichtingen van de ARBO wet. Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor het werken onder veilige en gezonde omstandigheden.wetboek

Bedrijven moeten binnen hun organisatie zorgen voor een veilig werkklimaat. Helaas gebeuren er op de werkvloer toch geregeld ongevallen. De hoeveelheid is mede afhankelijk van de soort werkzaamheden.
Om met deze ongevallen te kunnen om gaan, moeten medewerkers hierop reageren. Hiervoor worden in veel bedrijven BHV'ers opgeleid.

Voor verenigingen zijn andere regels opgesteld.

Samengevat:

Wanneer er binnen een bedrijf een werkgever is en 1 of meer werknemers zijn, moet de werkgever zorgen voor:

 • Voldoende BHV op het moment dat er binnen het bedrijf activiteiten zijn ("voldoende" is terug te vinden in het RI&E plan van het bedrijf).
 • De BHV'er moet op elk moment voldoende getraind zijn om hun taken te kunnen uitvoeren (is deze blusser wel voor deze brand, hoe moet de ademhaling worden gecontroleerd, reanimatie enz.).
 • De BHV'er moet de middelen hebben om hun taak te kunnen uitvoeren (blusmiddelen, vluchtvoorzieningen, verbandmiddelen, mogelijk een AED enz.).
 • De BHV organisatie moet binnen enkele minuten kunnen starten met hun taak.

 

De taken van de BHV bestaan uit:

 • Levens reddende handelingen.
 • Bestrijden of beperken van brand.
 • Alarmeren en evacueren van mensen binnen het bedrijf.

 

Meer informatie is terug te vinden op:


www.wetten.overheid.nl
www.minszw.nl

 

Artikel 3: 1. De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden, waarbij hij, gelet op de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening, het volgende in acht neemt:

 • a. tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd organiseert de werkgever de arbeid zodanig dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer;

 • b. tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd worden de gevaren en risico's voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemer zoveel mogelijk in eerste aanleg bij de bron daarvan voorkomen of beperkt; naar de mate waarin dergelijke gevaren en risico's niet bij de bron kunnen worden voorkomen of beperkt, worden daartoe andere doeltreffende maatregelen getroffen waarbij maatregelen gericht op collectieve bescherming voorrang hebben boven maatregelen gericht op individuele bescherming; slechts indien redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat maatregelen worden getroffen die zijn gericht op individuele bescherming, worden doeltreffende en passende persoonlijke beschermingsmiddelen aan de werknemer ter beschikking gesteld;

 • c. de inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte arbeidsmiddelen alsmede de arbeidsinhoud worden zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers aangepast;

 • d. monotone en tempogebonden arbeid wordt, zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd, vermeden dan wel, indien dat niet mogelijk is, beperkt;

 • e. doeltreffende maatregelen worden getroffen op het gebied van de eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen, en doeltreffende verbindingen worden onderhouden met de desbetreffende externe hulpverleningsorganisaties;

 • f. elke werknemer moet bij ernstig en onmiddellijk gevaar voor zijn eigen veiligheid of die van anderen, rekening houdend met zijn technische kennis en middelen, de nodige passende maatregelen kunnen nemen om de gevolgen van een dergelijk gevaar te voorkomen, waarbij artikel 29, eerste lid, derde zin, van overeenkomstige toepassing is.

 

2. De werkgever voert, binnen het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid, een beleid gericht op voorkoming en indien dat niet mogelijk is beperking van psychosociale arbeidsbelasting.

 

3. Ter uitvoering van het eerste lid draagt de werkgever zorg voor een goede verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen de bij de werkgever werkzame personen, waarbij hij rekening houdt met de bekwaamheden van de werknemers.

 

4. De werkgever toetst het arbeidsomstandighedenbeleid regelmatig aan de ervaringen die daarmee zijn opgedaan en past de maatregelen aan zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring daartoe aanleiding geeft.

 

Artikel 15:


1. De werkgever laat zich ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als bedrijfshulpverleners.

2. Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:

 • a. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • b. het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
 • c. het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.
3. De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

 

Artikel 15a:


De werkgever zorgt ervoor dat de deskundige werknemers en de andere deskundige personen, bedoeld in artikel 13, de personen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, de bedrijfshulpverleners, bedoeld in artikel 15, en de arbodienst kennis kunnen nemen van:

 • a. de ongevalrapportages en de lijst van arbeidsongevallen, bedoeld in artikel 9;
 • b. een eis als bedoeld in artikel 27, eerste lid;
 • c. een bevel als bedoeld in artikel 28, eerste lid;
 • d. een verzoek om ontheffing als bedoeld in artikel 30, tweede lid;
 • e. een beschikking tot toepassing van bestuursdwang of tot oplegging van een dwangsom als bedoeld in artikel 28a;
 • f. een rapport als bedoeld in artikel 36, eerste lid;
 • g. een beschikking als bedoeld in artikel 37, eerste lid.

 


 
logo
Van Doesburg BHV
Meersteeg 3a
4191 NK Geldermalsen

info@vandoesburgbhv.nl
Telefoon: 0345-582428