Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA VAN DOESBURG BHV V.O.F. gevestigd te Geldermalsen aan de Meersteeg 3a

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die worden aangegaan tot het geven van cursussen, voorlichting en trainingen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, door Van Doesburg BHV, gevestigd te Geldermalsen, hierna te noemen Van Doesburg BHV

b. Bijzondere, van deze voorwaarden afwijkende, bepalingen zijn slechts bindend, indien deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen.

c. Indien en voor zover één of meer bepalingen van deze voorwaarden in strijd mochten komen met van overheidswege dwingendrechtelijk vastgestelde bepalingen, dan worden laatstgenoemde bepalingen geacht in plaats te zijn getreden van de desbetreffende bepalingen in deze voorwaarden, onverminderd de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

Artikel 2: Definities

Onder afnemer wordt verstaan: De wederpartij van Van Doesburg BHV in de tot stand gekomen overeenkomst, dan wel geadresseerde van de door Van Doesburg BHV verzonden offerten.

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten

a. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Van Doesburg BHV zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is vermeld.

b. Uitsluitend na schriftelijke bevestiging door, of op bevoegde wijze namens, Van Doesburg BHV van de door afnemer geplaatste opdracht c.q. order, dan wel, nadat tot levering c.q. uitvoering is overgegaan, is een overeenkomst tot stand gekomen. Wijzigingen der overeenkomst kunnen slechts uitdrukkelijk en schriftelijk plaatsvinden.

c. Indien getransigeerd wordt met twee of meer opdrachtgevers, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst.

Artikel 4: Werkzaamheden

a. Tot de werkzaamheden van Van Doesburg BHV behoren onder meer:
b. Het overeenkomstig de opdracht uitvoeren van gewenste werkzaamheden door daarvoor geschikte cursusleiders en/of docenten;

c. Het per cursist voor elke cursus beschikbaar stellen van studiemateriaal, voor zover hierin niet door de opdrachtgever is voorzien;

d. Lesroosters voor de cursussen vaststellen.

e. Het ontwikkelen van bedrijfsnoodplannen etc. en het adviseren op gebied van brand- en Arbo-veiligheid.

Artikel 5: Prijs

a. Tenzij anders vermeld, gelden prijzen overeenkomstig de aanbieding, dan wel het door Van Doesburg BHV aangegeven tarief.

b. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht worden direct aan de afnemer extra in rekening gebracht, evenals van overheidswege opgelegde maatregelen, die kostenverhogend werken.

c. Van Doesburg BHV behoudt zich het recht voor de prijzen in redelijkheid te verhogen na het verstrijken van drie maanden na het aangaan der overeenkomst in verband met het gestegen kostenpeil.

d. Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door Van Doesburg BHV op verzoek van de afnemer een gespecificeerde nota verstrekt.

e. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6: Annuleringen

Indien de afnemer de gegeven order c.q. opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order c.q. opdracht redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het recht op volledige vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende schade. Annuleringskosten van trainingen en cursussen op de trainingscentra van Van Doesburg BHV bedragen bij annulering binnen drie maanden voor aanvang van de training 50% van de cursusprijs ingeval van een schriftelijke studie bedraagt het percentage 25%, binnen één (1) maand voor aanvang respectievelijk 100% en 50%; bij absentie ZONDER ANNULERING 100% VAN DE CURSUSPRIJS. Annulering kan slechts schriftelijk of per fax plaatsvinden.

De annuleringsvergoeding wordt alleen betaald, indien het totaal van de geannuleerde werkzaamheden meer dan 5% van de opdracht bedraagt.

Indien de tussen afnemer en Van Doesburg BHV overeengekomen vergoeding werkzaamheden betreft, die over een periode langer dan twee maanden na annulering uitgevoerd zouden worden, wordt de annuleringsvergoeding alleen berekend over de openstaande werkzaamheden, die binnen deze twee maanden zouden vallen.

De afnemer zal geen annulerings- of beëindigingsvergoeding aan Van Doesburg BHV betalen, als er sprake is van overmacht.

Indien Van Doesburg BHV de werkzaamheden voor aanvang van de cursus annuleert, zal zij van de afnemer geen enkele vergoeding ontvangen.

 

Artikel 7: Levering en leveringstermijnen

a. Opgegeven leveringstermijnen zijn niet te vatten als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders vermeldt. Niet levering door Van Doesburg BHV binnen een door haar opgegeven termijn leidt niet tot verzuim van Van Doesburg BHV. Verzuim van Van Doesburg BHV ontstaat slechts indien een aflevering door Van Doesburg BHV achterwege blijft nadat haar daartoe door afnemer in een schriftelijke sommatie bij aangetekend schrijven een redelijke termijn is gesteld. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er geen beletselen voor Van Doesburg BHV zijn de zaken te leveren c.q. de werkzaamheden te verrichten. Overschrijding van de leveringstermijn wordt zo spoedig mogelijk gemeld aan de opdrachtgever.

b. Geringe overschrijding van de leveringstermijn, dan wel overschrijding van de leveringstermijn die niet aan Van Doesburg BHV overeenkomstig de onderhavige voorwaarde kan worden toegerekend, zal nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Onder leveringstermijn wordt in deze voorwaarden tevens verstaan de termijn van uitvoering van de werkzaamheden.

c. Indien de afnemer de bestelde zaken c.q. de uitvoerende opdracht niet voor of op het overeengekomen tijdstip van levering in ontvangst neemt wordt het uitvoerende werk c.q. worden de zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking gehouden. De maximale afnametermijn is drie (3) maanden. In dergelijke gevallen kan Van Doesburg BHV opslagkosten in rekening brengen.

d. Extra te maken kosten in verband met de door de afnemer gewenste spoedleveringen zijn voor rekening van de afnemer.

e. Levering geschiedt steeds "af magazijn". Van Doesburg BHV is nimmer aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd, door of in verband met transport ontstaan.

f. Van Doesburg BHV behoudt zich het recht voor zaken onder rembours te leveren.

Artikel 8: Reclame

a. Reclames ter zake van door Van Doesburg BHV geleverde zaken respectievelijk opgeleverde werkzaamheden dienen door de afnemer binnen acht dagen, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk te worden ingediend onder overlegging van relevant bewijsmateriaal. Indien de afnemer niet binnen vorengemelde termijn heeft gereclameerd, wordt de afnemer geacht met de staat, waarin de zaken zijn geleverd c.q. de werkzaamheden zijn opgeleverd, in te stemmen en vervalt het recht op reclame terzake van het gebrek. Aan iedere reclame die na bovengenoemde termijn door Van Doesburg BHV wordt ontvangen kunnen door afnemer geen aanspraken meer worden ontleend tenzij het gebrek redelijkerwijs niet eerder te ontdekken was.

b. Afnemer is gehouden de klacht nauwkeurig te specificeren.

c. Van Doesburg BHV dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame gerechtvaardigd is, zal te harer keuze:
1 Van Doesburg BHV een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste het factuurbedrag; of
2 Van Doesburg BHV de geleverde zaken, indien en voor zover mogelijk, kosteloos vervangen, door soortgelijke zaken na teruglevering in oorspronkelijke staat; of
3 Van Doesburg BHV de gebreken, indien en voor zover mogelijk, herstellen; of
4 Van Doesburg BHV zorgdragen voor een adequate oplossing in overleg met de afnemer. Van Doesburg BHV is niet tot een verdere schade- of kostenvergoeding, hoe ook genaamd verplicht.

d. De afnemer verleent al zijn medewerking aan Van Doesburg BHV tot afwikkeling van het beroep op dit artikel.

e. Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken c.q. een deel der opgeleverde werkzaamheden kunnen geen reden zijn tot afkeuring der gehele levering c.q. oplevering.

Artikel 9: Betaling

a. Alle betalingen dienen te geschieden zonder aftrek of korting en indien niet anders is overeengekomen, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen en schriftelijk door Van Doesburg BHV wordt bevestigd;
Van Doesburg BHV behoudt zich het recht voor om zekerheid in de vorm van een aanbetaling, waarborg en/of bankgarantie te verlangen.

b. Voor opdrachten, die een lange bewerkingstijd vereisen, of gedeeltelijke levering, waaron¬der mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samenstelde order, kunnen tussentijds worden gefactureerd en betaling kan bij gedeelten worden verlangd.

c. Bij niet tijdige betaling van enig door afnemer aan Van Doesburg BHV verschuldigd bedrag is afnemer door het enkele feit van niet-tijdige betaling in verzuim en gebreke, zonder dat hiertoe enige sommatie en/of ingebrekestelling zijdens Van Doesburg BHV zal zijn vereist.

d. Indien Van Doesburg BHV overgaat tot invordering van enig aan haar toekomend bedrag middels derden, is de afnemer aan Van Doesburg BHV vergoeding ver-schuldigd van alle te maken kosten, die zullen zijn gefixeerd conform het geldende incassotarief en tenminste € 200,00 bedragen, zulks onverminderd de wettelijke proceskosten welke de Rechter zal opleggen indien het tot een gerechtelijke procedure dient te komen.

e. Afnemer kan geen beroep doen op compensatie, korting of aftrek; het is hem nimmer toegestaan betaling op te schorten in verband met beweerde ondeugdelijkheid of gebreken van de door Van Doesburg BHV uitgevoerde opdracht c.q. verkochte zaak.

f. Bij niet-tijdige betaling van een verschuldigd bedrag door afnemer wordt al het overigens verschuldigde ineens en terstond opeisbaar, terwijl in dat geval Van Doesburg BHV gerechtigd is om alle verdere niet of niet-volledig uitgevoerde overeenkomsten op te schorten of ontbonden te verklaren, onverminderd het recht om vergoeding te vorderen van de schade en de gederfde winst.

g. Afnemer wordt van de dag van verzuim automatisch over het bedrag van de opeisbare vordering aan Van Doesburg BHV de wettelijke rente ver¬schuldigd.

h. De door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

a. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden over risico en in het bijzonder het overgaan ervan op de opdrachtgever is bepaald, blijven de geleverde zaken eigendom van Van Doesburg BHV, totdat de afnemer, al hetgeen hij terzake van of in verband met de door Van Doesburg BHV gedane leveringen van zaken of diensten, met inbegrip van rente en kosten, aan Van Doesburg BHV verschuldigd is, volledig heeft betaald.

b. De opdrachtgever is niet bevoegd over de zaken op enigerlei wijze te beschikken anders dan overeenkomstig de normale bedrijfsvoering en de normale bestemming van de zaken, voordat volledige betaling als in het voorgaande artikellid bedoeld aan Van Doesburg BHV heeft plaatsgevonden.

c. Diploma's c.q. certificaten worden aan de opdrachtgever overgedragen nadat volledige betaling als bedoeld in het Artikel 10a aan Van Doesburg BHV heeft plaatsgevonden.

d. Indien de opdrachtgever niet nauwkeurig mocht hebben voldaan aan enigerlei verplichting jegens Van Doesburg BHV en voorts ingeval van ontbinding der overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, zal Van Doesburg BHV gerechtigd zijn alle zaken, waarop haar eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, terug te vorderen en, voor zover wettelijk toegestaan, terug te halen.

Artikel 11: Retentierecht

Onverminderd het wettelijke retentierecht is Van Doesburg BHV gerechtigd enig goed van de afnemer, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden, zulks tot de volledige voldoening van al hetgeen Van Doesburg BHV, uit welke hoofde dan ook, van afnemer heeft te vorderen, tenzij de afnemer ter zake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft Van Doesburg BHV ook, ingeval de afnemer in staat van faillissement komt te verkeren, dan wel indien een bodemslag door de Fiscus wordt gelegd.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

a. Van Doesburg BHV is niet aansprakelijk voor de kosten (of voor andere gevolgen), die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
1 Overmacht, zoals later in deze voorwaarden omschreven;
2 Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege opdrachtgever tewerk zijn gesteld;
3 Onoordeelkundige behandeling c.q. gebruik van het door Van Doesburg BHV opgeleverde werk c.q. de door haar geleverde zaken;
4 Het verstrekken van onvolledige c.q. onjuiste gegevens;
5 Het niet voldoen door de deelnemers aan de voor de betreffende cursus noodzakelijke gezondheidseisen.

b. Van Doesburg BHV is aansprakelijk voor schade aan het materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door opzet of grove schuld van haar of hen, die door Van Doesburg BHV tewerk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden tot een maximum van € 1.100.000,-- zowel per gebeurtenis of per jaar.

c. Ingeval van een consumentenkoop geldt de wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 13: Garantie

a. Ter zake van door Van Doesburg BHV geleverde zaken c.q. de door haar uitgevoerde werkzaamheden zijn garantiebepalingen van toepassing, indien en voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen gedurende een daarbij afgesproken periode. Alsdan geldt een garantietermijn van zes maanden na levering voor materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in, dat Van Doesburg BHV voor haar rekening de fouten herstelt of het geleverde geheel of gedeeltelijk terugneemt en door een nieuwe levering vervangt. Indien de zaken ter bewerking, reparatie e.d. worden verstrekt, wordt alleen garantie gegeven voor de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen bewerkingen. Voor schade, die het gevolg is of kan zijn van uitvoering van garantiewerkzaamheden, is Van Doesburg BHV nimmer aansprakelijk.

b. Voor verkochte en geleverde zaken met fabrieksgarantie gelden slechts door de betreffende leveranciers gestelde garantiebepalingen.

c. Alle aanspraken op garantie volgens bovenvermelde regeling vervallen, wanneer de afnemer met de betaling of anderszins ingebreke blijft, dan wel wanneer het gebrek voortvloeit uit onoordeelkundig gebruik c.q. onoordeelkundige behandeling door of namens de afnemer zelf of middels derden, zonder instemming van Van Doesburg BHV, reparaties c.q. wijzigingen verricht, respectievelijk laat verrichten met betrekking tot het geleverde. De garantie vervalt eveneens, indien het fouten betreft, welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit of de aard der gebruikte materialen of met betrekking tot de fabricage, indien de afnemer op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde verricht of indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke uit deze of enige andere daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit.

d. De garantiebepaling is niet van toepassing in het geval van normale slijtage en terzake van de door Van Doesburg BHV uitgevoerde werkzaamheden met behulp van door de afnemer geleverde materiaal respectievelijk, indien het gebruikt materiaal of gebruikte zaken betreft, dat door Van Doesburg BHV slecht gemonteerd, bewerkt of op een andere wijze wordt verwerkt of indien de oorzaak der fouten niet duidelijk kan worden aangetoond.

e. Iedere schade dient binnen 24 uur na het ontstaan ervan schriftelijk aan Van Doesburg BHV te worden gemeld, bij gebreke waarvan Van Doesburg BHV gerechtigd is iedere aanspraak op garantie af te wijzen. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is Van Doesburg BHV uitsluitend gehouden tot nakoming van de in dit artikel genoemde garantieverplichtingen binnen Nederland en tot vergoeding der kosten, die bij uitvoering der garantieverplichtingen in Nederland konden ontstaan.

 

Artikel 14: Opschorting en ontbinding

Indien de afnemer niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met Van Doesburg BHV gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stilleggen of liquidatie van (het bedrijf van de) opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Van Doesburg BHV het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst te ontbinden te harer keuze, zonder dat Van Doesburg BHV tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke Van Doesburg BHV ten laste van der opdracht gever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 15: Concurrentiebeding

De afnemer zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op of medewerking verlenen of doen verlenen, in welke vorm dan ook, aan een personeelslid, die voor Van Doesburg BHV werkzaam is, om bij hem of derden in dienst te komen of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, zulks onder verbeurte van een dagelijks opeisbare boete van €15.000,- per overtreding. Als een personeelslid zelf pogingen in werk stelt om voor of via de afnemer elders dan bij Van Doesburg BHV werkzaam te zijn, dient de afnemer Van Doesburg BHV onverwijld daarvan in kennis te stellen, zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van € 3.000,-.

Voormelde bedragen zijn direct opeisbaar, zonder enige gerechtelijke tussenkomst is vereist. Na beëindiging van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst blijft het bepaalde in dit artikel van kracht gedurende één (1) jaar na de datum der beëindiging.

Artikel 16: Auteursrechten

a. Alle auteursrechten op lesmateriaal dan wel bedrijfsnoodplannen etc., dat ingevolge deze overeenkomst door Van Doesburg BHV voor opdrachtgever wordt ontwikkeld en samengesteld, berusten bij opdrachtgever. Indien gedeelten van dit materiaal zijn aangevuld met eigen materiaal van Van Doesburg BHV dan wordt het amateursrecht van Van Doesburg BHV hierop niet aangetast. Desgevraagd zal Van Doesburg BHV echter, indien en voor zover de opdrachtgever daartegen geen bezwaar aanvoert, met betrekking tot uitsluitend door Van Doesburg BHV voor opdrachtgever ontwikkeld en samengesteld lesmateriaal dan wel bedrijfsnoodplannen etc., die handelingen kunnen verrichten, die ingevolge van artikel 1 van de Auteurswet en het in de eerste zin bepaalde aan de opdrachtgever zijn voorbehouden.

b. Lesmateriaal in opdracht van Van Doesburg BHV en/of opdrachtgever van derden betrokken, is van de onder Artikel 16 sub a vermelde regeling uitgesloten, tenzij dit lesmateriaal niet door auteursrechten wordt beschermd. Indien het lesmateriaal betreft, dat niet speciaal voor opdrachtgever is ontwikkeld, behoren de rechten geheel toe aan Van Doesburg BHV.

Artikel 17: Afwijkende voorwaarden

a. Wanneer in een bevestiging van de afnemer bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze voorwaarden, zijn die bepalingen of voorwaarden van afnemer niet bindend, tenzij deze door Van Doesburg BHV uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.

b. Bij het samenvallen (alsook bij tegenstrijdigheid, zie hierboven onder Artikel 17 a) van door de afnemer gebezigde, respectievelijk van toepassing verklaarde, Uniforme Voorwaarden (of leveringsvoorwaarden of hoe ook te noemen) en de onderhavige voorwaarden, zullen de voorwaarden van Van Doesburg BHV altijd prevaleren.

Artikel 18: Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Van Doesburg BHV binden de laatste niet, voorzover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers, die geen procuratie hebben.

Artikel 19: Overmacht

a. Indien Van Doesburg BHV door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren, en niet binnen redelijke tijd kan leveren, heeft zowel Van Doesburg BHV als de afnemer het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te verklaren, zonder tot enigen schadevergoeding gehouden te zijn.

b. Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, blokkade, materiaaltekorten, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, brand, overstroming, extreme weersomstandigheden, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregelen en wanprestaties van de toeleveranciers van Van Doesburg BHV of andere wijzen van niet voldoen door deze toeleveranciers aan hun verplichtingen voorts alle andere van buiten komende oorzaken, die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonte of verkeersopvattingen in redelijkheid niet aan Van Doesburg BHV kunnen worden toegerekend.

Artikel 20: Alleen schriftelijke afwijkingen gelden

Onverlet latend hetgeen hierboven omtrent schriftelijk te maken afspraken en overeenkomsten gezegd is, geldt algemeen dat enkel schriftelijk overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden tussen partijen geldig zijn, dat geen enkele mondelinge overeenkomst een bepaling uit deze algemene voorwaarden van Van Doesburg BHV uit de werking kan stellen of kan wijzigen.

Artikel 21: Geschillen

Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze voorwaarden zullen ter beslechting, zo nodig, worden voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 22: Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden, alsmede op aanbieding en overeenkomsten, waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands Recht en het Nederlands Internationaal Privaatrecht van toepassing.

Contactgegevens

Van Doesburg BHV
Meersteeg 3a
4191 NK Geldermalsen

: info@vandoesburgbhv.nl
: 0345-582428

Over ons

Wij zijn Van Doesburg BHV en verzorgen al meer dan 15 jaar trainingen door heel Nederland. Per jaar organiseren wij meer dan 500 trainingen gericht op veiligheid. Naast de BHV- EHBO- Kinder EHBO- Reanimatie opleidingen en herhalingen leveren wij op maat gemaakte workshops als Veiligheid & Preventie, Stop de Bloeding, Beheerder brandmeldinstallatie, Ploegleider BHV.
Wij zijn een deskundige partner en ondersteunen uw organisaties in het samenstellen van risico gerichte veiligheidstrainingen. Tijdens onze trainingen stellen wij de deelnemers centraal, zodat die de kennis en vaardigheden maximaal eigen kan maken. Onze instructeurs zijn allemaal gecertificeerd voor het type trainingen die zij geven en zijn gespecialiseerd in het positief motiveren en uitdagen van de deelnemers.
Lees meer over Van Doesburg BHV
Algemene voorwaarden
Privacy en AVG

©2024 - Developed & Hosted by DreamView ICT & Internet Services